vendredi, juin 29, 2012

عاشقانه - احمد شاملو در زیر متن، شعر با صدای خود شاملو آمده است

عاشقانه 

آنکه می گوید دوستت می دارم
خنیاگر غمگینی است
 که آوازش را ازدست داده است
             ای کاش عشق را  
                  زبان سخن بود
هزار کاکلی شاد
                  درچشمان توست
هزار قناری خاموش
در گلوی من
            عشق را
                    ای کاش زبان سخن بود
آن که می گوید دوستت می دارم
دل اندوهگین شبی است
که مهتابش را می جوید
                       ای کاش عشق را
                         زبان سخن بود
هزار آقتاب خندان در خرام توست
هزار ستاره گریان
 در تمنای من
            عشق را
ای کاش زبان سخن بود
                                  
    احمد شاملو -31 /تیر/ 1358   مصاحبه دریادار سیاری با خبرگزاری رژیم(سه سال پیش) که به خاطر انتقادات او از تبعیض و تحریف در مورد ارتش از صفحه آن خبرگزاری حذف شد و خبرنگاران مورد بازجویی قرار گرفتند

  مصاحبه دریادار سیاری با خبرگزاری رژیم (سه سال پیش) که به خاطر انتقادات او از تبعیض و تحریف در مورد ارتش از صفحه آن خبرگزاری حذف شد و خبرن...