samedi, juillet 31, 2021

ویدئوهایی از خشم و اعتراض و تمسخر مردم نسبت به رژیم درنده خویی اسلامی؛ دیدنی هستند

 

 


ویدئوهایی از خشم و اعتراض و تمسخر مردم نسبت به رژیم درنده خویی اسلامی؛  دیدنی هستند 
 


  


 


 

 زن معترض خشمگینی در اداره یی دولتی که روسری به زمین می کوبد و می گوید من ریدم به این روسریشعر طنز خیلی گزنده در مورد ادعاهای رژیم و وضع پر از مشکلات حاظر


یکی از تهدید به کشتن کردن منتقدان توسط خمینی درهمان اوائل قبضه قدرت
این هم توفانی که در راه است و حاصلی که از جنایات و سروکوب خود برداشت خواهند کرد

 

مصاحبه دریادار سیاری با خبرگزاری رژیم(سه سال پیش) که به خاطر انتقادات او از تبعیض و تحریف در مورد ارتش از صفحه آن خبرگزاری حذف شد و خبرنگاران مورد بازجویی قرار گرفتند

  مصاحبه دریادار سیاری با خبرگزاری رژیم (سه سال پیش) که به خاطر انتقادات او از تبعیض و تحریف در مورد ارتش از صفحه آن خبرگزاری حذف شد و خبرن...