dimanche, décembre 31, 2017

برپا خیز از جاکن بنای کاخ دشمن «بهمن»ی دیگر باید


برپا خیز از جا کن بنای کاخ دشمن

بهمن»ی دیگر باید »

شعله های خشم ستم سوز مردم ایران بلند تر و نیروی آنان برای ویران کردن نظام پلید آخوندی و سلطنت فقیه، افزون تر باد

بنیان رژیم پلید ولایت فقیه و نهادهای سرکوبگرش را باید ویران کرد

توپ تانک فشفشه، آخوند بِرِه گم بِشه سپاه منحل بِشه مصاحبه دریادار سیاری با خبرگزاری رژیم(سه سال پیش) که به خاطر انتقادات او از تبعیض و تحریف در مورد ارتش از صفحه آن خبرگزاری حذف شد و خبرنگاران مورد بازجویی قرار گرفتند

  مصاحبه دریادار سیاری با خبرگزاری رژیم (سه سال پیش) که به خاطر انتقادات او از تبعیض و تحریف در مورد ارتش از صفحه آن خبرگزاری حذف شد و خبرن...