mardi, mai 21, 2024

در عزادار شدن رژیم ایرانی ستیز و آزادی کش، بخندید و برقصید

در عزادار شدن رژیم ایرانی ستیز و آزادی کش، بخندید و برقصید

 


روزانهدام این رژیم مردم کش ایرانی ستیز حتما فرا خواهد رسید. اکنون که با مرگ رئیسی، رییس جمهور رژیم که از دژخیمان در خدمت اسلام به ویژه در کشتار تابستان 67 بود، حق است که مردم  به ویژه مادران و خانواده هایی که عزیزانشان به دست این جنایتکاران کشته شد، به آن که آن احساس قدرت و پیروزی در موشک پرانی سبب هار تر شدن و درنده خوتر شدن این جانیان شده بود از آن برای  حکم اعدام و زندان صادر کردن و با «طرح نور» بیشرمانه به ضرب و شتم زنان و دختران ایران در خیابان پرداختن انرژی گرفته بودند، حالا زهر به کامشان شده، شادی و دست افشانی و پایکوبی کنند. برقصید و بخندید.

 

 

  

مصاحبه دریادار سیاری با خبرگزاری رژیم(سه سال پیش) که به خاطر انتقادات او از تبعیض و تحریف در مورد ارتش از صفحه آن خبرگزاری حذف شد و خبرنگاران مورد بازجویی قرار گرفتند

  مصاحبه دریادار سیاری با خبرگزاری رژیم (سه سال پیش) که به خاطر انتقادات او از تبعیض و تحریف در مورد ارتش از صفحه آن خبرگزاری حذف شد و خبرن...