dimanche, octobre 23, 2022

خشم و نفرت دختر جوان از عملکرد خائنانه و جنایتکارانه رژیم و کیفری که برای رژیم آخوندها می خواهد- این ویدئو چند ماه پیش در فضای مجازی منتشر شده بود

  

خشم و نفرت دختر جوان از عملکرد خائنانه و جنایتکارانه رژیم و کیفری که برای رژیم آخوندها می خواهد

 این ویدئو چند ماه پیش در فضای مجازی منتشر شده بود 

و ریشه کن کردن این فرومایگان را می خواهد


 


مصاحبه دریادار سیاری با خبرگزاری رژیم(سه سال پیش) که به خاطر انتقادات او از تبعیض و تحریف در مورد ارتش از صفحه آن خبرگزاری حذف شد و خبرنگاران مورد بازجویی قرار گرفتند

  مصاحبه دریادار سیاری با خبرگزاری رژیم (سه سال پیش) که به خاطر انتقادات او از تبعیض و تحریف در مورد ارتش از صفحه آن خبرگزاری حذف شد و خبرن...