vendredi, décembre 28, 2018

یکی به میخ، یکی به نعل - مینا اسدییکی به میخ، یکی به نعل

مینا اسدی 

یک توپ بده که شوت کنه

یک شمع بده که فوت کنه

یک وافوری که دود کنه

نبوده ها رو بود کنه

                         یکی به میخ، یکی به نعل

                         حی علی خیر العمل

تَل ال لَلی .... یل ال للی

باچارقد‌های ململی

با انقلاب مخملی

لاس می‌زنن با سیدعلی

                         یکی به میخ، یکی به نعل

                         حی علی خیر العمل

شیرین و نوشین و شهین

با پاشنه‌های آهنین

با صد وجب زیرزمین

سینه‌زنانِ اربعین

                         یکی به میخ، یکی به نعل

                         حی علی خیر العمل

درها به روشون باز باز

با روسری ... چادرنماز

حرف می‌زنن صدتا یه غاز

از رهبری دارن جواز

                         یکی به میخ، یکی به نعل

                         حی علی خیر العملعروسیه، دامادیه

شیشه به دست هادیه

وقت سرور و شادیه

آزادیه، آبادیه

                         یکی به میخ، یکی به نعل

                         حی علی خیر العملیه عکس بده که چاپ کنه

دلار بده که آب کنه

یک ملتی رو خواب کنه

مملکتو خراب کنه

                         یکی به میخ، یکی به نعل

                         حی علی خیر العملیه دل بده که سنگ باشه

یه تیموری که لنگ باشه

یه رهبری که منگ باشه

جفنگ بگه، مشنگ باشه

                         یکی به میخ، یکی به نعل

                         حی علی خیر العملمینا اسدی

ژوئن  دو هزار و هیجده - استکهلم

منبع:پژواک ایران

mardi, décembre 25, 2018

رهنمودی درخشان از صادق هدایت در برابر ادعاهای امکان اصلاح رژیمی فاسد


رهنمودی درخشان از صادق هدایت در برابر


ادعاهای امکان اصلاح رژیمی فاسد
رهنمودی درخشان از صادق هدایت که باید در برابر ادعاهای امکان اصلاح این رژیم راهنمای عمل قرار بگیرد،به ویژه در انتخابات 

 

 تاریخ: 22 تیر 1326 برابر 14 ژوئیه 1947

...جایی که منجلاب گـُه است دم از اصلاح زدن خیانت است. اگر به یک تکة آن انتقاد بشود قسمتهای دیگرش تبرئه خواهد شد. تبرئه شدنی نیست. باید همه‌اش را دربست محکوم کرد و با یک تیپا توی خلا پرت کرد...
                                                         صادق هدایت 
******************
مأخذ:هشتاد و دو نامه به حسن شیهد نورائی
مقدمه و توضیحات:ناصر پاکدامن
کتاب چشم انداز، پاریس/چاپ دوم زمستان 1379

مصاحبه دریادار سیاری با خبرگزاری رژیم(سه سال پیش) که به خاطر انتقادات او از تبعیض و تحریف در مورد ارتش از صفحه آن خبرگزاری حذف شد و خبرنگاران مورد بازجویی قرار گرفتند

  مصاحبه دریادار سیاری با خبرگزاری رژیم (سه سال پیش) که به خاطر انتقادات او از تبعیض و تحریف در مورد ارتش از صفحه آن خبرگزاری حذف شد و خبرن...