lundi, novembre 30, 2020

رامش خواننده خوش صدای قبل از انقلاب، در خارج کشور در گذشت

 رامش خواننده خوش صدای قبل از انقلاب، در خارج کشور در گذشت دو سال پیش مطلبی در مورد یکی از  ترانه های او(توبارونی)  ارتباط شعر آن از خانم مینا اسدی با چریکهای فدایی خلق نوشته بودم که لینک مطلب همراه با ترانه تو بارونی در زیر آمده است

توبارونی، تو آفتابی،ترانه ای باصدای رامش و با شعری از مینا اسدی به یاد دوچریک فدایی شهید

http://iradj-shokri.blogspot.com/2018/02/normal-0-false-false-false-en-us-x-none.html

.  

مصاحبه دریادار سیاری با خبرگزاری رژیم(سه سال پیش) که به خاطر انتقادات او از تبعیض و تحریف در مورد ارتش از صفحه آن خبرگزاری حذف شد و خبرنگاران مورد بازجویی قرار گرفتند

  مصاحبه دریادار سیاری با خبرگزاری رژیم (سه سال پیش) که به خاطر انتقادات او از تبعیض و تحریف در مورد ارتش از صفحه آن خبرگزاری حذف شد و خبرن...