dimanche, mai 09, 2021

samedi, mai 01, 2021

پیام مادر ستار بهشتی به مناسبت روز کارگر

 پیام مادر ستار بهشتی به مناسبت روز کارگر مرا یاد  آن شعر فرخی یزدی انداخت که می گوید

ز اشک و آه مردم، بوی خون آید که آهن را

دهی گر آب و آتش، دشنۀ فولاد می گردد

ز بیداد فزون، آهنگری گمنام و زحمتکش

علمدار و عَلم، چون کاوۀ حداد می گردد

 این مادر دل سوخته از اندوه دردی که رژیم جنایتکار آخوندی با کشتن فرزندش به جان و دل او نشان آتش فشانی از خشم و کین برای مبارزه با  فرومایگان مردم ستیز آزادی کش ساخته و سر سختانه و استوار مردم برای به زیر کشیدن این جنایتکاران از اریکه قدرت فرا می خواند.

 سخنان او را به به صورت نوشتاری و هم در ویدئو در لینک زیر می شود دید. 

https://www.radiofarda.com/a/iran-gohar-eshghi-mother-of-sattar-statement-for-may-day-workers/31232738.html

 

مصاحبه دریادار سیاری با خبرگزاری رژیم(سه سال پیش) که به خاطر انتقادات او از تبعیض و تحریف در مورد ارتش از صفحه آن خبرگزاری حذف شد و خبرنگاران مورد بازجویی قرار گرفتند

  مصاحبه دریادار سیاری با خبرگزاری رژیم (سه سال پیش) که به خاطر انتقادات او از تبعیض و تحریف در مورد ارتش از صفحه آن خبرگزاری حذف شد و خبرن...