lundi, mars 18, 2013

عکسهایی از کوچه باغهای ایران

عکس هایی از کوچه باغهای ایران

بهتر است این عکسها را همراه با ترانه بسیار زیبای «بگو به باران» با صدای روح انگیز و با شعر شفیعی کدکنی گوش کنید.

گرچه نیاز به یاد آوری نیست، این عکسها را من نگرفته ام، از اینترنت جمع آوری کرده ام

بگو به باران ببارد امشب

بشوید از رخ غبار این کوچه باغها را

 


مرضیه  - غمکین چوپاییزمعکس هایی از کوچه باغهای ایراندر لینک زیر عکسهایی از «پاییز این دیار» را که من گرفته ام می توان دیدمصاحبه دریادار سیاری با خبرگزاری رژیم(سه سال پیش) که به خاطر انتقادات او از تبعیض و تحریف در مورد ارتش از صفحه آن خبرگزاری حذف شد و خبرنگاران مورد بازجویی قرار گرفتند

  مصاحبه دریادار سیاری با خبرگزاری رژیم (سه سال پیش) که به خاطر انتقادات او از تبعیض و تحریف در مورد ارتش از صفحه آن خبرگزاری حذف شد و خبرن...