jeudi, octobre 25, 2018

گرامی باد یاد ریحانه جبّاری، ایراندخت شجاع، که 4 سال پیش به خاطر دفاع از شرف خود به دار آویخته شدگرامی باد یاد ریحانه جبّاری، ایراندخت شجاع، که 4 سال پیش به خاطر دفاع از  شرف خود به دار آویخته شدریحانه جبّاری در سن 19 سالگی در تیرماه 86 به اتهام قتل یک عامل وزارت اطلاعات رژیم که به بهانه واگذاری کار دکوراسیون دفترش، او را به خانه ای کشانده بود (از خانه های امن وزارت اطلاعات)،وقصد تجاوز به او را داشت، ریحانه با استفاده از فرصتی ضرباتی با چاقو به  آن سگ رژیم پلید ولایت فقیه، که گویا یک متر و 90 سانتیمتر قدش بود و کمربند سیاه کاراته داشت، وارد کرد و توانست از محل بگریزد. آن پلید، در اثر ضرباتی که ریحانه وارد کرده بود، به هلاکت رسید. ریحانه جبّاری، شجاعانه با حکم جنایتکارانه اعدام خود روبه رو شد و آخرین درخواست اش این بود که  جسد او برای پیوند اعضا مورد استفاده قرار بگیرید که رژیم پلید، به این خواسته او هم عمل نکرد. ریحانه در سوم آبان 93 اعدام شد.
در مورد این رویداد تلخ که مردم ایران را اندوهگین کرد و خشم بسیاری علیه این رژیم پلید برانگیخت، قبلا مطلب و یادداشتهایی نوشته ام که لینک  مطلبی در زیر آمده است.

dimanche, octobre 07, 2018

شاهد دیگری از خر تو خری بودن گردش امور در رژیم اسلامی

  شاهد دیگری از خر تو خری بودن گردش  امور در رژیم اسلامی  

البته خود این منتقدان هم بی تردید با رانتخواری و سود بردن از تبعیض بزرگی که  خمینی  و همدستان پلیدش از آغاز  با« اسلامی کردن» کشور و بکارگرفتن عناصر بیشعور و بیسواد ولی «مکتبی» و مرید و مقلد خمینی، و سرکوبی مردم شروع به انحصار قدرت کردند،توانسته اند به جا و موقعیتی که دارند برسند.
ویدئو مربوط به جلسه یی در اتاق بازرگانی است و انتقاد یکی از دست اندر کاران تولید کالا از چگونگی گردش کار و اداره امور در این زمینه استمصاحبه دریادار سیاری با خبرگزاری رژیم(سه سال پیش) که به خاطر انتقادات او از تبعیض و تحریف در مورد ارتش از صفحه آن خبرگزاری حذف شد و خبرنگاران مورد بازجویی قرار گرفتند

  مصاحبه دریادار سیاری با خبرگزاری رژیم (سه سال پیش) که به خاطر انتقادات او از تبعیض و تحریف در مورد ارتش از صفحه آن خبرگزاری حذف شد و خبرن...