lundi, avril 05, 2021

چند ویدئو برای دیدن و شنیدن

 چند ویدئو برای دیدن و شنیدن
گروهی آدم مفلوک و مسخ شده توسط آخوندها در حال گفتن «العجل» از امام زمان میخواهند که به ظهورش  شتاب کند. گویا محل جای در حوالی قم است

 

همراهی زنان دف نواز با صدای یک خواننده مرد                                     

 


ترانه یی آذربایجانی در نوستالژی خاطرات و ستایش گردنه حیران                       

             

مهربانی و دوستی   

 

استفاده هنرمندانه از فرصت چراغ قرمز

 

مصاحبه دریادار سیاری با خبرگزاری رژیم(سه سال پیش) که به خاطر انتقادات او از تبعیض و تحریف در مورد ارتش از صفحه آن خبرگزاری حذف شد و خبرنگاران مورد بازجویی قرار گرفتند

  مصاحبه دریادار سیاری با خبرگزاری رژیم (سه سال پیش) که به خاطر انتقادات او از تبعیض و تحریف در مورد ارتش از صفحه آن خبرگزاری حذف شد و خبرن...