lundi, juillet 03, 2023

ترانه ای میهنی و سیاسی روی آهنگ ترانه دریا دریا از رامش

 ترانه ای میهنی و سیاسی روی آهنگ ترانه دریا دریا از رامش مصاحبه دریادار سیاری با خبرگزاری رژیم(سه سال پیش) که به خاطر انتقادات او از تبعیض و تحریف در مورد ارتش از صفحه آن خبرگزاری حذف شد و خبرنگاران مورد بازجویی قرار گرفتند

  مصاحبه دریادار سیاری با خبرگزاری رژیم (سه سال پیش) که به خاطر انتقادات او از تبعیض و تحریف در مورد ارتش از صفحه آن خبرگزاری حذف شد و خبرن...